Tháng 10, 2020
Thứ ba
Thứ Năm, ngày 18/07/2019 13:10 PM (GMT+7)

Gỡ rối ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Đó là điều kiện để doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp – theo bản dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo dự thảo, doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này nếu đáp ứng điều kiện: doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

Doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau: Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

Gỡ rối ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ - 1

Ảnh minh họa.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp KHCN có thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Trong thời gian đang được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tài chính mà doanh nghiệp KHCN không đáp ứng điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi trong trong năm tài chính đó mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất phổ thông và năm đó sẽ tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp KHCN.

Trường hợp doanh nghiệp KHCN đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động của năm đầu tiên dưới 12 tháng thì doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo. Nếu doanh nghiệp đăng ký để miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của năm đã có thu nhập chịu thuế để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp KHCN đang hoạt động và đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện doanh nghiệp KHCN có sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ mới, được cơ quan có thẩm quyền bổ sung vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ mới bổ sung được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh nghiệp KHCN đang hoạt động cho thời gian còn lại.

Doanh nghiệp KHCN tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi và kê khai vào Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được gửi kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó; trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2014/NĐ-CP thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại.

Việc xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi được tính liên tục kể từ khi bắt đầu thực hiện ưu đãi cho doanh nghiệp KHCN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Hoàng Kim

Tin đọc nhiều

Ứng dụng quang phổ hồng ngoại trong phân tích thí nghiệm Đây là phương pháp này được ứng dụng để nghiên cứu trong...
Nước Nga Xô viết và Chính sách kinh tế mới Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin trong việc thành lập Liên...
Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp Đến thế kỷ XIII, vùng đất Nam Bộ vẫn còn là một vùng đất...